చిలిపిగా చూస్తావలా పెనవేస్తావిలా నిన్నే ఆపేదెలా

చిలిపిగా చూస్తావలా పెనవేస్తావిలా నిన్నే ఆపేదెలాచివరికి నువ్వే అలా వేస్తావే వల నీతో వేగేదెలాఓ ప్రేమా కన్నులో వలే రోజు ఎంతో…

నేను నువ్వంటు వేరై ఉన్న

నేను నువ్వంటు వేరై ఉన్ననాకీ వేళ నీలో నేనున్నట్టుగఅనిపిస్తు ఉందే వింతగానా కోసం నేనే వెతికేంతగఓ girl నువ్వే లేకుంటే (…

Hello రమ్మంటే వచ్చేసిందా చెలి నీ పైన ఈ ప్రేమ

Hello రమ్మంటే వచ్చేసిందా చెలి నీ పైన ఈ ప్రేమపొ పొ పొమ్మంటు నువ్వంటే పోనే పోదమ్మాHello రమ్మంటే వచ్చేసిందా చెలి…

రూబ రూబ హే రూబ రూబ రూపం చూస్తే

బు అ బు అ బు అబు అబు బు అ బు అ బు అబు అబు రూబ రూబ…

ఓ range love ఇది ఓ baby

ఓ range love ఇది ఓ babyఓటమినెపుడు చూడందిtruth or dare అని చెల్తా హై ఏ కభీhey heart జోరుడి…

ఓల ఓలాల అలా చూస్తూనే చాల

ఓల ఓలాల అలా చూస్తూనే చాలఇల నా కళ్ళు నిన్నే చుస్తుండాలచాల lovely గా ఇలా రేపావు గోలమదే sea లోనె…

World's fastest supercomputer built using 7,000 Nvidia graphics

Graphics card manufacturer tries to diversify by equipping Chinese supercomputer. Chipmaker Nvidia said a new supercomputer…

Canada's Cyber Strategy Vague

Canada released its Cybersecurity Strategy plan this month, calling the protection of government and corporate computer…

The new face of cyber crime

Today’s cyber crime has far-reaching implications for security professionals. Corporate environments are experiencing more cyber crime,…

Focus on cyber war defense

The difference between cyber crime, cyber espionage and cyber war is a matter of a few…